Fiscale maatregelen Lenteakkoord bekendgemaakt (bron Fiscount)

De definitieve maatregelen uit het Lenteakkoord zijn bij de Tweede Kamer ingediend. Het woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt per 1 januari 2013 privé en een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is dan niet meer mogelijk, ongeacht de vervoerswijze. Vanaf 2014 geldt dat ook voor de zakelijke kilometers, maar de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling wordt dan wel tot 2,1% verhoogd. Vanaf 2013 is de rente op een nieuwe hypotheek alleen nog aftrekbaar als de lening in 30 jaar tenminste annuïtair wordt afgelost. De overgangsmaatregelen en verduidelijkingen bij deze maatregelen en enkele andere fiscale maatregelen treft u hier na aan.

Hierna volgen eerst de overgangsregelingen en enkele verduidelijkingen bij de genoemde maatregelen.
Daarna volgende nog enkele andere fiscale maatregelen uit het Lenteakkoord en de Voorjaarsnota. De
maatregelen moeten nog in afzonderlijke wetsvoorstellen worden verwerkt.
Overgangsrecht bij woon-werkverkeer leaseauto van de zaak
Omdat woon-werkkilometers vanaf 2013 privékilometers zijn, zullen nog maar weinig berijders van een
auto van de zaak aan de bijtelling wegens privégebruik kunnen ontkomen. De 500km-grens is dan
immers voor de meesten al snel bereikt. Er is wel een overgangsregeling getroffen voor leasecontracten
die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 (publicatiedatum van de Voorjaarsnota) en nu niet of voor minder
dan 500 km privé worden gebruikt. Deze leaserijder krijgt vanaf 2013 wel een bijtelling, maar die
beperkt zich tot 25% van de bijtelling (25%, 35%, 20% of 14%) die normaliter geldt voor zijn/haar auto.
Daaraan is wel de voorwaarde verbonden dat de leaserijder naast zakelijke kilometers en woonwerkverkeer minder dan 500km privé met de auto rijdt. De overgangsregeling geldt tot het einde van het
bestaande leasecontract, maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017.
Commentaar
De overgangsregeling wordt getroffen voor de ter beschikkinggestelde leaseauto. Het zou voor de hand
liggen dat de regeling ook geldt voor een ter beschikkinggestelde auto van de zaak die niet is geleast,
maar bijvoorbeeld eigendom is van de onderneming/werkgever. Het einde van de bestaande
terbeschikkingstellingstermijn zou dan voor de toepassing van het overgangsrecht doorslaggevend
moeten zijn. Wellicht komt hierover meer duidelijkheid in het nog in te dienen wetsvoorstel.
Overgangsrecht afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding
Abonnementen op het openbaar vervoer die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan, worden gerespecteerd voor
hun gehele (resterende) looptijd. Hierdoor blijven de woon-werkkilometers die met deze abonnementen
worden afgelegd, onbelast.
Verduidelijking afschaffing vergoeding zakelijke kilometers
Tot 2014 blijft de huidige regeling voor zakelijke kilometers bestaan. Daarna wordt de gerichte
vrijstelling voor deze kosten afgeschaft en valt de vergoeding in de verruimde forfaitaire ruimte van
2,1%.
Verduidelijking beperking hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek voor bestaande hypotheken blijft ongewijzigd gehandhaafd. De verduidelijking
ziet op de vrijstelling in box 1 van de kapitaalverzekering eigen woning. Die blijft voor bestaande
hypotheken bestaan. Daarnaast wordt vanaf 2013 de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte
van de woningwaarde jaarlijks met 1% verlaagd. Dit maximum is nu nog 106% van de woningwaarde
inclusief overdrachtsbelasting (OVB). In 2018 bedraagt de maximale hypotheek 100% van de
woningwaarde. Kopers zullen dan dus uit spaargeld of een andere financiering de aankoopkosten
moeten betalen.
Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk voor duurzame, energiebesparende investeringen.
De maatregelen worden opgenomen in een apart wetsvoorstel bij de Belastingplannen 2013.

Overige maatregelen in de IB en LB
 Heffingskorting voor groen beleggen blijft 0,7%. De heffingskortingen voor sociaal ethisch en
cultureel beleggen en voor beleggen in durfkapitaal met de daaraan gekoppelde vrijstellingen in
box 3 worden per 1 januari 2013 afgeschaft;
 Afschaffing van de doorwerkbonussen voor oudere werknemers per 1 januari 2013. Dat geldt
ook voor de werkbonus voor werkgevers die werknemers van 62 jaar of ouder in dienst hebben.
Het vervangen van de doorwerkbonus door een werkbonus voor werknemers in 2013 gaat niet
door. Dat geldt ook voor de mobiliteitsbonus voor 55-plussers. De overige mobiliteitsbonussen
(uitkeringsgerechtigden 50-plussers en arbeidsgehandicapten) worden beperkt;
 Bevriezing in 2013 van de belastingschijven en heffingskortingen door achterwege laten van de
inflatiecorrectie;
 In 2013 tijdelijke werkgeversheffing van 16% over lonen voor zover die in 2012 meer dan €
150.000 bedragen;
 Verhoging van de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen (meer dan € 531.000) van
30% tot 75%.
Renteaftrekbeperking voor excessieve deelnemingsrente
Er komt een renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voor excessieve deelnemingsrente. Er is
sprake van excessieve renteaftrek als de waarde van de deelnemingen hoger is dan het eigen vermogen.
Deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen, mogen worden uitgezonderd bij het bepalen van
de deelnemingsschuld. De uitzondering geldt weer niet in de volgende onwenselijke situaties:
 er is sprake van een hybride lening aan een lichaam waarin de deelneming wordt gehouden;
 als de rente voor de financiering van de uitbreidingsinvestering ook elders in het concern in
aftrek wordt gebracht ((double dip);
 als de financiering van het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden, is aangegaan
vanwege de belastingbesparing.
Permanente verlaging OVB
De tijdelijke verlaging van de OVB wordt vanaf 1 juli 2012 structureel. Totdat het hiertoe strekkende
wetsvoorstel is aangenomen, is dit geregeld in het Besluit BLKB 2012/863M.
Invoering verhuurdersbelasting
Verhuurders van woningen gaan vanaf 1 januari 2013 een verhuurdersbelasting betalen. Zij krijgen
bovendien de mogelijkheid om vanaf 2013 de huren van huurders met een inkomen van € 33.000 tot €
43.000 per jaar met 1% plus de inflatie te verhogen. Hoe het een en ander wordt geregeld, wordt
vastgelegd in een apart wetsvoorstel bij de Belastingplannen 2013.
BTW-maatregelen
 Verhoging algemeen BTW-tarief van 19 naar 21% per 1 oktober. De verhoging wordt via de
inkomstenbelasting teruggesluisd naar de laagste inkomensgroepen;
 Het BTW-tarief op podiumkunsten en kunstvoorwerpen gaat per 1 juli 2012 weer naar 6%;
 Beperking BTW-vrijstelling voor medische diensten.

Reacties zijn gesloten.