BTW-maatregelen in het Lenteakkoord (bron Fiscount)

In het definitieve Lenteakkoord zijn de volgende BTW-maatregelen opgenomen:

  • verhoging algemeen BTW-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012;
  • verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli 2012;
  • vanaf 1 januari 2013 beperking van de BTW-vrijstelling voor medische diensten tot BIG-beroepsbeoefenaren en BIG-beroepen;
  • per 1 juli 2012 invoering van een tijdelijke stimuleringsmaatregel voor investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers.

Hierna volgt een nadere uitwerking bij de genoemde BTW-maatregelen.

Verhoging algemeen tarief
In het definitieve Lenteakkoord is tegen de algemene verwachting in geen
overgangsregeling opgenomen. Het is mogelijk dat die alsnog wordt opgenomen in het nog in te dienen
wetsvoorstel. Feit blijft dat zodra de maatregel definitief wordt ingevoerd, er voor het bedrijfsleven erg
weinig tijd overblijft om zich voor te bereiden.
Verlaging BTW-tarief van 19% naar 6% op podiumkunsten en kunstvoorwerpen
De met zoveel moeite tot stand gebrachte verhoging van het BTW-tarief op podiumkunsten (cabaret,
muziek- en theatervoorstellingen, etc.) en kunstvoorwerpen wordt door het Lenteakkoord al weer
teruggedraaid. Om de BTW-verlaging vanaf 1 juli 2012 mogelijk te maken, is al op 25 mei 2012 het
Besluit BLKB 2012/862M uitgevaardigd. Dit besluit vervalt zodra het in te dienen wetsvoorstel met
terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 in werking treedt.
In dit Besluit wordt ook goedgekeurd dat het 6%-tarief wordt toegepast op de kaartverkoop voor
podiumkunsten die vanaf 25 mei 2012 worden vooruitbetaald voor podiumkunsten die plaatsvinden ná
30 juni 2012. Zo wordt voorkomen dat de aankoop van kaarten voor deze podiumkunsten tot na 30 juni
wordt uitgesteld.
Beperking van BTW-vrijstelling medische diensten
De toepassing van de BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten wordt beperkt tot de diensten van
de BIG-beroepsbeoefenaar in de uitoefening van het BIG-beroep. Dit betekent dat niet-BIGgeregistreerde medische dienstverleners de BTW-vrijstelling niet meer kunnen toepassen. Voor
pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren eindigt volgend jaar dus de toepassing van
de BTW-vrijstelling. Dat geldt ook voor de BIG-beroepsbeoefenaar voor zover hij/zij medische
handelingen verricht die niet onder het BIG-beroep vallen. Een fysiotherapeut die bijvoorbeeld tevens
acupunctuurbehandelingen verricht, zal in zijn/haar administratie een onderscheid moeten maken
tussen BTW-vrijgestelde medische handelingen en BTW-belaste handelingen. In zoverre krijgt de
fysiotherapeut daardoor wel aftrekrecht.
Daarnaast worden enkele specifieke medische beroepsbeoefenaren genoemd die de BTW-vrijstelling nog
wel mogen toepassen. Zo blijft de vrijstelling gelden voor psychologische diensten door GZpsychologen. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en de
orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar geen BIG-beroepsbeoefenaren maar wel
gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners. Zij mogen daarom ook na 31 december 2012
de BTW-vrijstelling toepassen.
Commentaar en actiepunt
Terwijl iedereen nog altijd op het register van het Ministerie van VWS zit te wachten, maakt dit voorstel
daar ineens een abrupt einde aan. Deze plotselinge koerswijziging brengt voor veel (para)medici
ingrijpende wijzigingen met zich mee, zowel voor BIG-geregistreerde als niet BIG-geregistreerde
medische dienstverleners. Zo zal de BIG-geregistreerde dienstverlener die tevens medische handelingen
verricht die niet binnen zijn/haar BIG-beroep vallen, een splitsing in de administratie moeten
aanbrengen tussen vrijgestelde en belaste handelingen. Hij/zij zal voor de belaste handelingen steeds
een factuur met 21% BTW moeten uitreiken. De niet-BIG-geregistreerde medische dienstverlener (met uitzondering van de specifiek hiervoor
genoemde beroepsbeoefenaren) kan de BTW-vrijstelling niet meer toepassen en zal volgend jaar dus
steeds een factuur met 21% BTW moeten uitreiken.
Door de beperking van de BTW-vrijstelling ontstaat voor de betreffende medische dienstverleners wel
een recht op aftrek van voorbelasting. In voorkomende gevallen kan via de herzieningsregeling zelfs
voorbelasting op de bouwkosten van de praktijkruimte worden teruggehaald.
Tot slot merken wij op dat deze wetswijziging naar onze mening in strijd is met geldende Europese
rechtspraak. Het EU-Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat het beginsel van fiscale neutraliteit er
zich tegen verzet dat soortgelijke diensten uit het oogpunt van de BTW verschillend worden behandeld.
Vrij vertaald betekent dit dat niet-BIG-geregistreerde (para)medici die over beroepskwalificaties
beschikken die gelijkwaardig zijn aan de BIG, het recht op toepassing van de BTW-vrijstelling niet mag
worden ontzegd. Hierover is wat ons betreft het laatste woord nog niet gezegd.
Tijdelijke stimuleringsmaatregel zonnepanelen
Kleinverbruikers van zonne-energie kunnen voor investeringen in zonnepanelen tijdelijk een subsidie
krijgen van 15% van de aanschafprijs. Deze 15% is het verschil tussen het algemeen tarief vanaf 1
oktober (21%) en het verlaagd tarief (6%). In 2013 wordt deze stimuleringsmaatregel weer stopgezet.

Reacties zijn gesloten.