Curator aan zet bij afwikkeling faillissement na 1 juli 2017

De ‘Wet versterking positie curator’ treedt in werking op 1 juli 2017. Onlangs is het daartoe strekkende besluit gepubliceerd. Het wetsvoorstel scherpt de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen aan en de plicht tot het overleggen van de administratie in een faillissement. Die plicht geldt zowel voor de gefailleerde zelf, als – op verzoek van de curator – voor degene die zijn/haar administratie verzorgt en deze onder zich heeft. Daarnaast krijgt de fraudesignalerende rol van de curator een wettelijke grondslag. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden voor vervolgstappen wanneer hij/zij onregelmatigheden vaststelt.

 

Alle derden die op welke wijze dan ook de administratie van de gefailleerde onder zich hebben, moeten deze volledig, leesbaar en ongeschonden ter beschikking stellen aan de curator – inclusief de erbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers. Dit geldt ook expliciet voor accountantsorganisaties. Derden mogen ook geen retentierecht uitoefenen op deze administratie. De curator moet wel redelijk blijven in zijn informatievergaring. Het feit dat de curator onder toezicht staat van de rechter-commissaris moet hiervoor voldoende waarborg bieden.

Vergoeding
De derde mag een vergoeding vragen voor het ter beschikking stellen. Hoe hoog die vergoeding mag zijn, is niet bepaald, maar deze zal ook redelijk moet zijn. De derde mag ook in zijn tarieven de kosten van het risico van lege boedels verdisconteren.

Leave a Reply